Toksycznosc sciekow

Jednymi z najbardziej toksycznych składników ścieków z galwanizerni są cyjanki. Ich stężenia trujące dla ryb i innych organizmów wodnych są rzędu dziesiątych części mg/l. Toksyczność cyjanków zwiększa się przez zwiększanie pH, wzrost temperatury wody oraz zawartości soli mineralnych, a zwłaszcza przez zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie. Duże znaczenie ma tu również obecność metali związanych z cyjankami w odpowiednie jony kompleksowe. Nawet bardzo trwałe cyjankowe aniony kompleksowe, np. żelazo i żelazicyjanki, mogą w odpowiednich warunkach pod działaniem światła słonecznego ule:gać rozkładowi fotochemicznemu, wytwarzając wolne jony CN. Szkodliwy wpływ zawartych w ściekach metali polega zarówno na ich toksyczności, jak i na działaniu mechanicznym (osad wodorotlenków). Obecność metali może wpływać również na zmianę pH wody, na ilość rozpuszczonego tlenu w wodzie, na jej własności organoleptyczne itp. Jednymi z najbardziej trujących metali są chrom, kadm i miedź, które działają hamująco na życie i rozwój organizmów wodnych oraz na procesy samooczyszczania wód. Metale te odprowadzane ze ściekami do kanalizacji miejskiej oddziałują szkodliwie na pracę oczyszczalni biologicznych, hamując lub zgoła uniemożliwiając biochemiczny rozkład substancji organicznych zawartych w ściekach, a tym samym i na proces nitryfikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>