Filtry

Filtry pospieszne mogą być budowane jako filtry otwarte grawitacyjne o konstrukcji betonowej, rzadziej stalowej, gdzie filtracja przebiega pod ciśnieniem słupa filtrowanej wody jako filtry stalowe zamknięte, ciśnieniowe, gdzie filtracja przebiega najczęściej pod ciśnieniem 0,4—0,6 MPa. Małe filtry budowane są z reguły jako ciśnieniowe. W najprostszym przypadku są to kotły o średnicy l—3 m wykonane z blachy stalowej, w których ułożone są warstwy żwiru i piasku o różnym uziarnieniu. Dla uzyskania dobrych wyników oczyszczania wody w takich filtrach szybkość filtracji nie powinna przekraczać 2 l/s na l m2 powierzchni filtra. Okresowe czyszczenie filtra odbywa się przez płukanie wodą w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji. Intensywność płukania jest najczęściej rzędu 10—15 l/(sm2)...

czytaj więcej >

Zdolnosc krycia

Własność ta charakteryzuje również zdolność kąpieli do rozdziału metalu, jednak podczas gdy zdolność rozpraszania dotyczy ilościowego rozmieszczenia metalu, to zdolność krycia wskazuje obecność lub brak miejsc nie pokrytych. Jest to więc zdolność pokrywania wgłębień. Zdolność krycia jest uwarunkowana nie tylko charakterem rozdzielania się linii sił w kąpieli, lecz również minimalną gęstością prądu, przy której osiąga się potencjał wydzielania metalu. Im wyższe jest przyłożone napięcie i im większa jest różnica początkowego potencjału katody równowagi danego metalu, tym lepsza jest zdolność krycia kąpieli...

czytaj więcej >

Regeneracja kapieli

Regeneracja kąpieli technologicznych. Metody wymiany jonowej znajdują częste zastosowanie praktyczne do oczyszczania i regeneracji roztworów kwasu chromowego, jak np. kąpieli do chromowania, do anodowania aluminium, do trawienia i do chromianowania. Proces taki, poprzedzany w niektórych przypadkach wstępnym utlenieniem zawartych w kąpieli jonów Cr3+, polega na przepuszczaniu roztworu przez silnie kwaśny kationit wodorowy, który zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia metaliczne, jak żelazo, miedź, nikiel, cynk, glin itp. Ze względu na silnie utleniające działanie kwasu chromowego na jonity oraz niekorzystny wpływ dużej kwasowości roztworu na przebieg sorpcji, stężenie oczyszczanego roztworu nie powinno przekraczać 100 g CrO3/l...

czytaj więcej >

Pluczki

Płuczki wielostopniowe przepływowe stosowane są najczęściej w postaci tzw. płuczek kaskadowych. W przypadku bardzo małego przepływu wody system kaskadowy jest zastępowany przepompowywaniem wody. Przy regulowanym przepływie wody może występować zasilanie okresowe. Stężenie zanieczyszczeń w płuczce wzrasta do momentu, w którym osiągnie się stan równowagowy . Dobór i obliczanie płuczek dokonuje się przeważnie dla stanu równowagowego. Wartość stężenia równowagowego jest odwrotnie proporcjonalna do ilości przepływającej wody. Nie zależy natomiast od objętości płuczki. Czas osiągnięcia stanu równowagowego jest tym krótszy, im większy jest przepływ wody oraz im mniejsza jest płuczka...

czytaj więcej >

Plukanie bezprzeplywowe

Płukanie bezprzepływowe jest to metoda płukania, w której wymiana wody płuczącej w płuczce odbywa się jednorazowo, co pewien czas płukania i może dotyczyć całej objętości płuczki lub tylko określonej części jej objętości. Podczas płukania stężenie substancji wnoszonych do płuczki zwiększa się aż do momentu wymiany wody na świeżą. Jeśli wymiana dotyczy całej objętości płuczki, to następny cykl płukania rozpoczyna się od zerowego stężenia zanieczyszczeń i jest identyczny z cyklem poprzednim. Jeśli wymiana dotyczy tylko części objętości płuczki, to początek następnego cyklu rozpoczyna się od pewnego stężenia, większego od stężenia początkowego poprzedniego cyklu, a więc stężenie końcowe też będzie większe...

czytaj więcej >

Rodzaje plukan

Płukanie bezprzepływowe odbywa się w płuczce z wodą stojącą przy okresowej wymianie zawartości płuczki (stężenie zanieczyszczeń w płuczce jest zmienne). Płukanie przepływowe, gdy woda przepływa przez płuczkę podczas płukania (po pewnym czasie płukania stężenie zanieczyszczeń w płuczce osiąga stan równowagi). Płukanie przepływowe może być z kolei o przepływie ciągłym nieregulowanym, tj. gdy natężenie strumienia wody jest mniej więcej stałe oraz o przepływie zmiennym o regulowanym natężeniu strumienia...

czytaj więcej >

Urzadzenie prozniowe

Urządzenia próżniowe są to filtry bębnowe proste lub częściej tzw. strefowe, które charakteryzują się podziałem powierzchni bębna na część pracującą przy podciśnieniu i przy nadciśnieniu (zdejmowanie placka). Filtry te pracują w sposób ciągły, a ich rozładunek przeprowadzany jest w różny sposób, np. za pomocą skrobaka, walca dociskającego, tzw. wędrującej tkaniny lub sznurków ułożonych na tkaninie filtracyjnej. Dla osadów z galwanizerni powierzchnia filtracyjna takich filtrów wynosi zwykle 1—5 m2, wydajność 0,25— 2 m3 uwodnionego osadu na godzinę, a osiągane odwodnienie 75—85% zawartości wody. Często wprowadza się dodatki do osadu ułatwiające jego filtrację, jak np. ziemię okrzemkową, lub nanosi na filtr wstępną warstwę filtrującą...

czytaj więcej >

Rodzaj i charakter emitowanych substancji

Projektując układ wentylacji technologicznej wywiewnej należy przeprowadzić dokładną analizę charakteru substancji odciąganych z urządzeń galwanicznych i dokonać podziału podłączenia ich do odpowiednich układów wentylacyjnych.Prawidłowy dobór charakteru wentylowanych urządzeń może prowadzić w kierunku samoneutralizacji odciąganych substancji, dobór zaś wadliwy może powodować wzrost emisji substancji toksycznych. Przykładem prawidłowego doboru podłączenia urządzeń technologicznych do układów wentylacji wyciągowej jest trawienie chemiczne w wannie. Podłączenie do wspólnego kolektora wentylacyjnego równoważnej ilości odciąganego powietrza o charakterze alkalicznym i kwaśnym powoduje proces samoneutralizacji i w efekcie nie stwierdza się emisji chlorowodoru na wylocie wyrzutni...

czytaj więcej >

Metody membranowe

Odwrócona osmoza (RO)s Jeżeli półprzepuszczalna membrana rozdziela roztwór od czystego rozpuszczalnika lub dwa roztwory c różnym stężeniu, to dążność do wyrównania stężeń powoduje przepływ rozpuszczalnika z roztworu bardziej rozcieńczonego do bardziej stężonego. Na membranę jest przy tym wywierane ciśnienie osmotyczne charakterystyczne dla danego roztworu. Jeżeli po stronie roztworu bardziej stężonego ciśnienie zewnętrzne jest większe, od ciśnienia osmotycznego, to nastąpi przepływ rozpuszczalnika w odwrotnym kierunku — do roztworu bardziej rozcieńczonego i w konsekwencji zatężanie roztworu po przeciwległej stronie membrany jest to tzw. odwrócona osmoza...

czytaj więcej >

Przydatnosc badan

Ze wzglądu na ochronę elektrochemiczną jaką spełniają powłoki anodowe, badanie szczelności tych powłok jest niecelowe. Badanie szczelności powłok znajduje uzasadnienie jedynie w przypadku powłok katodowych, szczególnie podczas bieżącej kontroli pracy kąpieli galwanicznych oraz w celu stwierdzenia wpływu zmian w stosowanej technologii na własności powłok. Badania szczelności powłok wykonuje się często w związku z opracowywaniem nowych rodzajów powłok z metali szlachetnych, stosowanych jako powłoki techniczne, w odniesieniu do których szczelność odgrywa dużą rolę. W literaturze można się spotkać z ostrą krytyką celowości przeprowadzania badań szczelności powłok...

czytaj więcej >