Czynniki

Znaczenie różnych czynników i eliminowanie ich wpływu na dokładność pomiarów grubości powłok metodami nieniszczącym! Nieniszczące pomiary grubości powłok metodami magnetyczną, elektromagnetyczną, prądów wirowych, izotopową i termoelektryczną są pomiarami względnymi, czyli porównawczymi, stosowanymi w laboratoriach kontrolnych oraz bezpośrednio na stanowiskach pracy. Dlatego też — niezależnie od rodzaju metody i typu warstwomierza — na przedmiocie nie pokrytym powłoką wzorcuje się początek obranego zakresu pomiarowego. Następnie przy użyciu wzorca stałego (płytki z powłoką wzorcową) lub przy użyciu odpowiedniej folii wzorcowej, położonej na tym samym przedmiocie nie pokrytym, wzorcuje się koniec danego zakresu pomiarowego. Dopiero po wywzorcowaniu początku i końca obranego zakresu pomiarowego można przystąpić do pomiarów grubości powłok, ale tylko na przedmiotach o wszystkich parametrach bardzo zbliżonych do parametrów płytki z powłoką wzorcową lub przedmiotu nie pokrytego, na którym poprzednio wykonane było wzorcowanie warstwomierza. Na wynik pomiaru grubości powłoki ogromny wpływ wywierają parametry miejsca pomiaru, tj. całokształt czynników charakteryzujących układ czujnikpowłokapodłoże. Do parametrów miejsca pomiaru zalicza się czynniki geometryczne — kształt i wielkość przedmiotu, stan jego powierzchni, kształt, wielkość czujnika i położenie jego względem przedmiotu — oraz czynniki fizykochemiczne powłok i podłoża — przenikalność magnetyczną, przewodność elektryczną, współczynnik pochłaniania lub odbijania promieniowania, własności termoelektryczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>