Category Bez kategorii

Zanieczyszczenia w atmosferze

Powłoki galwaniczne stanowią dość powszechny, szczególnie w przemyśle maszynowym, sposób zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni. Ze względu na używanie w procesach galwanicznych substancji toksycznych oraz usytuowywanie wyrzutni wentylacyjnych na niewielkich wysokościach galwanizernie są uciążliwym lokalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dlatego też niezbędna jest dokładna analiza wpływu galwanizerni na otoczenie, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest określenie rodzaju i ilości emitowanych substancji. Prowadzonym w galwanizerni procesom technologicznym towarzyszy emisja do atmosfery składników kąpieli będących substancjami toksycznymi...

czytaj więcej >

Mangan i glin

Mangan w kąpielach niklowych w obecności siarki tworzy nierozpuszczalny siarczek manganawy, który przy nie dość częstej filtracji kąpieli może powodować powstawanie powłok szorstkich. Przy stężeniu ponad 0,35 g/l mangan może powodować narosty i osadzanie powłok cynkowych szorstkich (z kąpieli kwaśnej), a przy stężeniach większych — zmniejszenie zakresu użytkowych gęstości prądu kąpieli fluoroboranowych do miedziowania. Glin w niewielkich ilościach może być obecny w wodzie przemysłowej uzdatnianej przez koagulację siarczanem glinowym. W kąpielach do niklowania wywiera szkodliwy wpływ na jakość osadzanych powłok przy stężeniu ponad 50 mg/l, zwłaszcza przy większym pH. Inne metale, jak miedź, cynk, ołów, chrom, nikiel, kadm itp., rzadko są obecne w wodzie przemysłowej...

czytaj więcej >

Brak odzysku

W przypadku braku odzysku kąpieli stężenia równowagowe są równe ilorazowi, w którym licznik jest różnicą przyrostu zanieczyszczenia w czasie i stopnia jego usuwania przy pomocy odpowiedniej metody oczyszczania kąpieli, a mianownik jest sumą objętości kąpieli wynoszonej na powierzchni wyrobów oraz objętości kąpieli traconej poza układem płukania. W przypadku odzysku stężenie równowagowe zanieczyszczeń w kąpieli jest kilkakrotnie większe niż stężenie równowagowe osiągane bez odzysku. W danych warunkach produkcyjnych zależy ono od liczby stopni płukania odzyskowego. Na przykład dla przeciętnych warunków produkcyjnych wielokrotność dla płuczki jednostopniowej wynosi 2—3, dla płuczki dwustopniowej ok. 2,3—3,5, dla płuczki trzystopniowej — ok. 2,3—3,6...

czytaj więcej >

Przbieg prob

Badania odporności korozyjnej można przeprowadzać na gotowych wyrobach oraz na ich częściach, na próbkach wykonanych z badanych metali, pokrytych lub nie pokrytych badanymi powłokami ochronnymi. W ostatnim przypadku najczęściej stosowane są blaszki prostokątne o wymiarach nie mniejszych niż 40X50X1 mm. Najlepiej jest stosować blaszki o wymiarach 50X100X2 mm. próbki powinny być równe, a powierzchnia ich musi być gładka. Liczba próbek jednego rodzaju, pobranych do prób dla celów badawczych, nie może być mniejsza niż trzy, a w przypadku prowadzenia prób dla celów kontrolnych liczba próbek powinna być dostosowana do norm lub warunków odbioru dla poszczególnych wyrobów lub też ustalają ją między sobą producent i odbiorca...

czytaj więcej >