Category Bez kategorii

Metody okreslania ilosci

Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów można stwierdzić, że najbardziej uciążliwe z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego są następujące procesy, z których produkty gazowe odprowadzane są na zewnątrz układem wentylacji mechanicznej: Procesy przygotowawcze — trawienie stali w kwasie solnym — źródło emisji chlorowodoru, trawienie miedzi i jej stopów w kwasie azotowym — źródło emisji tlenków azotu. Procesy podstawowe — w kąpielach cyjankowych — źródło emisji cyjanowodoru oraz chromowanie — źródło emisji bardzo toksycznego i agresywnego aerozolu związków chromu. Z pozostałych procesów emitowane są bardziej lub mniej stężone aerozole pary wodnej o charakterze kwaśnym lub alkalicznym, nie stanowiące zagrożenia dla otoczenia i dające się w prosty sposób wyłapać...

czytaj więcej >

Toksycznosc sciekow

Jednymi z najbardziej toksycznych składników ścieków z galwanizerni są cyjanki. Ich stężenia trujące dla ryb i innych organizmów wodnych są rzędu dziesiątych części mg/l. Toksyczność cyjanków zwiększa się przez zwiększanie pH, wzrost temperatury wody oraz zawartości soli mineralnych, a zwłaszcza przez zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie. Duże znaczenie ma tu również obecność metali związanych z cyjankami w odpowiednie jony kompleksowe. Nawet bardzo trwałe cyjankowe aniony kompleksowe, np. żelazo i żelazicyjanki, mogą w odpowiednich warunkach pod działaniem światła słonecznego ule:gać rozkładowi fotochemicznemu, wytwarzając wolne jony CN. Szkodliwy wpływ zawartych w ściekach metali polega zarówno na ich toksyczności, jak i na działaniu mechanicznym (osad wodorotlenków)...

czytaj więcej >

Przyspieszenie sedymentacji

Niekiedy w celu przyspieszenia sedymentacji ścieków stosuje się tzw. flokulanty pochodzenia mineralnego, organicznego oraz syntetyczne. Te ostatnie stanowią rozpuszczalne w wodzie długołańcuchowe cząsteczki o budowie liniowej otrzymane w wyniku polimeryzacji związków nienasyconych. Wśród flokulantów polimerycznych rozróżnia się wielkocząsteczkowe związki niejonowe oraz jonowe. Przy koagulacji wody i ścieków najszersze zastosowanie znalazły pochodne kwasu poliakrylowego, np. poliakryloamid, oraz pochodne alkoholu poliwinylowego. Flokulanty jonowe (polielektrolity) działają poprzez zobojętnianie ładunków elektrycznych, którymi obdarzone są koloidowe cząstki zawiesiny, umożliwiając ich koagulację...

czytaj więcej >

Grubosc powloki

Grubość powłoki powinna być taka jak na wyrobach, z dokładnością do 10%. Następnie z pokrytej blachy wycina się gilotyną trzy jednakowe próbki w postaci pasków o wymiarach 10X280 nim. Paski należy wycinać w odległości co najmniej 25 mm od krawędzi blachy. Z próbek zmywa się dokładnie powłokę lakierową rozpuszczalnikiem organicznym.Grubość każdej próbki należy zmierzyć mikrometrem z dokładnością do 0,001 cm. Przyjmuje się przeciętną z 10 pomiarów w różnych miejscach. Grubość każdej z próbek w poszczególnych miejscach pomiarów nie może się różnić więcej niż o 5%. Przy wykonywaniu próbek dla każdego rodzaju i danej grubości powłoki oraz każdego rodzaju kąpieli należy sporządzić jeden wycinek blachy, z którego wycina się trzy próbki...

czytaj więcej >

Jakosc powlok

Przy rozpatrywaniu procesów galwanicznych trzeba pamiętać, że istnieje ścisła współzależność między jakością powłok a składem kąpieli i parametrami jej pracy. Powłoki wysokiej jakości uzyskać można jedynie z kąpieli o konkretnym składzie, przy określonym stężeniu jonów metali i stosowaniu określonych zakresów takich parametrów, jak temperatura, gęstość prądu, mieszanie itp. Wszelkie odstępstwa od ustalonego składu lub wyjście poza zakres dopuszczalnych parametrów powodują złą pracę kąpieli, a więc i uzyskiwanie powłok o złej jakości. Stosowanie właściwych parametrów pracy kąpieli w galwanizerni musi być bezsprzecznie przestrzegane i jest dość łatwe przy stałym kontrolowaniu procesów za pomocą odpowiednich przyrządów...

czytaj więcej >

Krzemiany

Krzemiany i krzemionka pogarszają wydajność prądową kąpieli cyjankowych, a w temp. 80°C powodują powstawanie plam i zmatowień na powłokach. Ponadto w kąpielach do miedziowania mogą zwiększać polaryzację anodową. W kąpielach do niklowania krzemionka, wytrącając się, może być przyczyną pittingu i chropowatości powłok. Fosforany powodują chropowatość powłok niklowych, a przy stężeniu 50 mg/l powstawanie powłok matowych i ciemnych. Azotany i azotyny są powodem wielu wad błyszczących powłok niklowych, jak porowatość, twardość, kruchość i pitting, oraz zmniejszają katodową wydajność prądową, wgłębność kąpieli, a ponadto rozkładają dodatki blaskotwórcze. Mogą powodować również chropowatość powłok chromowych i zmniejszenie zakresu użytkowych gęstości prądu...

czytaj więcej >

Ookreslanie mikrotwardosci

W przypadku określania mikrotwardości bezpośrednio na powierzchni badanej próbki lub wyrobu w ustalonym miejscu grubość powłoki powinna być co najmniej 10 krotnie większa od głębokości odcisku, tzn. powinna być 1,4krotnie większa od długości przekątnej, w przypadku sposobu Yickersa, lub 0,35krotnie większa od dłuższej przekątnej w przypadku sposobu Knoopa. Jeżeli błąd dokładności pomiaru długości przekątnej przyjmie się za identyczny, wówczas sposób Knoopa umożliwia poprzez zmniejszenie obciążenia określenie mikrotwardości na powłokach ok. 4-krotnie cieńszych niż przy sposobie Yickersa. Bardzo ważne jest każdorazowe podawanie obciążenia, przy którym wykonano pomiar mikrotwardości...

czytaj więcej >

Neutralizatory

Większość galwanizerni w kraju wyposażona jest w neutralizatory o działaniu okresowym. Urządzenia te stanowią wielokomorowe żelbetowe zbiorniki pracujące okresowo, zlokalizowane pod ziemią lub częściowo zagłębione w ziemi. Na każdy rodzaj ścieków przewidziane są dwie komory — gdy jedna z nich pracuje, druga w tym czasie napełnia się ściekami. Przy prawidłowej technologii unieszkodliwiania ścieki cyjankowe po chlorowaniu z komór I i II oraz ścieki chromowe po redukcji z komór III i IV łączy się ze ściekami kwaśnymi i alkalicznymi, a uzyskaną mieszaninę ścieków ogólnych poddaje się neutralizacji końcowej w zbiornikach V i VI...

czytaj więcej >

Recyrkulacja

Recyrkulacja wody płuczącej przy zastosowaniu metod wymiany jonowej, metod membranowych itp. W tym przypadku zestaw płuczek składa się najczęściej z jednostopniowej płuczki bezprzepływowej (do zatrzymania 70—90% ładunku zanieczyszczeń wynoszonych z kąpieli) oraz płuczki przepływowej o stosunkowo dużym przepływie wody umożliwiającym zmniejszenie stężenia ścieków wprowadzanych do kolumn jonitowych. Metoda ta jest szczególnie zalecana w przypadku braku źródła wody o jakości nadającej się do operacji płukania. Przy doborze wariantu płukania z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego metoda ta jest najczęściej porównywana z wielostopniowym płukaniem o zasilaniu szeregowym...

czytaj więcej >

Usuwanie szkodliwych zanieczyszczen

Proces filtrowania można w wielu przypadkach wykorzystać do usuwania szkodliwych składników organicznych wnoszonych do kąpieli na źle opłukanych przedmiotach (składniki kąpieli do odtłuszczania, pasty polerskie itp.), wprowadzonych ze sprężonym powietrzem (oleje) lub powstających w roztworze wskutek rozkładu organicznych dodatków blaskotwórczych w kąpielach do osadzania powłok z połyskiem. Kąpiel ze związków organicznych oczyszcza się przy pomocy adsorpcji szkodliwych zanieczyszczeń przez dodatkowe specjalne składniki materiału filtracyjnego lub też wprowadzając na powierzchnię przegród filtracyjnych substancje mające własności selektywnej adsorpcji szkodliwych zanieczyszczeń...

czytaj więcej >