Category Bez kategorii

Plukanie bezprzeplywowe

Płukanie bezprzepływowe jest to metoda płukania, w której wymiana wody płuczącej w płuczce odbywa się jednorazowo, co pewien czas płukania i może dotyczyć całej objętości płuczki lub tylko określonej części jej objętości. Podczas płukania stężenie substancji wnoszonych do płuczki zwiększa się aż do momentu wymiany wody na świeżą. Jeśli wymiana dotyczy całej objętości płuczki, to następny cykl płukania rozpoczyna się od zerowego stężenia zanieczyszczeń i jest identyczny z cyklem poprzednim. Jeśli wymiana dotyczy tylko części objętości płuczki, to początek następnego cyklu rozpoczyna się od pewnego stężenia, większego od stężenia początkowego poprzedniego cyklu, a więc stężenie końcowe też będzie większe...

czytaj więcej >

Rodzaje plukan

Płukanie bezprzepływowe odbywa się w płuczce z wodą stojącą przy okresowej wymianie zawartości płuczki (stężenie zanieczyszczeń w płuczce jest zmienne). Płukanie przepływowe, gdy woda przepływa przez płuczkę podczas płukania (po pewnym czasie płukania stężenie zanieczyszczeń w płuczce osiąga stan równowagi). Płukanie przepływowe może być z kolei o przepływie ciągłym nieregulowanym, tj. gdy natężenie strumienia wody jest mniej więcej stałe oraz o przepływie zmiennym o regulowanym natężeniu strumienia...

czytaj więcej >

Urzadzenie prozniowe

Urządzenia próżniowe są to filtry bębnowe proste lub częściej tzw. strefowe, które charakteryzują się podziałem powierzchni bębna na część pracującą przy podciśnieniu i przy nadciśnieniu (zdejmowanie placka). Filtry te pracują w sposób ciągły, a ich rozładunek przeprowadzany jest w różny sposób, np. za pomocą skrobaka, walca dociskającego, tzw. wędrującej tkaniny lub sznurków ułożonych na tkaninie filtracyjnej. Dla osadów z galwanizerni powierzchnia filtracyjna takich filtrów wynosi zwykle 1—5 m2, wydajność 0,25— 2 m3 uwodnionego osadu na godzinę, a osiągane odwodnienie 75—85% zawartości wody. Często wprowadza się dodatki do osadu ułatwiające jego filtrację, jak np. ziemię okrzemkową, lub nanosi na filtr wstępną warstwę filtrującą...

czytaj więcej >

Rodzaj i charakter emitowanych substancji

Projektując układ wentylacji technologicznej wywiewnej należy przeprowadzić dokładną analizę charakteru substancji odciąganych z urządzeń galwanicznych i dokonać podziału podłączenia ich do odpowiednich układów wentylacyjnych.Prawidłowy dobór charakteru wentylowanych urządzeń może prowadzić w kierunku samoneutralizacji odciąganych substancji, dobór zaś wadliwy może powodować wzrost emisji substancji toksycznych. Przykładem prawidłowego doboru podłączenia urządzeń technologicznych do układów wentylacji wyciągowej jest trawienie chemiczne w wannie. Podłączenie do wspólnego kolektora wentylacyjnego równoważnej ilości odciąganego powietrza o charakterze alkalicznym i kwaśnym powoduje proces samoneutralizacji i w efekcie nie stwierdza się emisji chlorowodoru na wylocie wyrzutni...

czytaj więcej >

Metody membranowe

Odwrócona osmoza (RO)s Jeżeli półprzepuszczalna membrana rozdziela roztwór od czystego rozpuszczalnika lub dwa roztwory c różnym stężeniu, to dążność do wyrównania stężeń powoduje przepływ rozpuszczalnika z roztworu bardziej rozcieńczonego do bardziej stężonego. Na membranę jest przy tym wywierane ciśnienie osmotyczne charakterystyczne dla danego roztworu. Jeżeli po stronie roztworu bardziej stężonego ciśnienie zewnętrzne jest większe, od ciśnienia osmotycznego, to nastąpi przepływ rozpuszczalnika w odwrotnym kierunku — do roztworu bardziej rozcieńczonego i w konsekwencji zatężanie roztworu po przeciwległej stronie membrany jest to tzw. odwrócona osmoza...

czytaj więcej >

Przydatnosc badan

Ze wzglądu na ochronę elektrochemiczną jaką spełniają powłoki anodowe, badanie szczelności tych powłok jest niecelowe. Badanie szczelności powłok znajduje uzasadnienie jedynie w przypadku powłok katodowych, szczególnie podczas bieżącej kontroli pracy kąpieli galwanicznych oraz w celu stwierdzenia wpływu zmian w stosowanej technologii na własności powłok. Badania szczelności powłok wykonuje się często w związku z opracowywaniem nowych rodzajów powłok z metali szlachetnych, stosowanych jako powłoki techniczne, w odniesieniu do których szczelność odgrywa dużą rolę. W literaturze można się spotkać z ostrą krytyką celowości przeprowadzania badań szczelności powłok...

czytaj więcej >

Usuwanie zelaza

Odżelazianie wody polega najczęściej na utlenianiu żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego i wytrącaniu nierozpuszczalnego osadu Fe(OH)3. W zależności od postaci, w której znajduje się żelazo w wodzie, od własności wody oraz od żądanego stopnia odżelazienia stosuje się aerację wody, alkalizowanie wody wapnem i aerację, koagulację lub oczyszczanie wymieniaczami kationowymi. Najczęściej stosowaną metodą jest aeracja, zwłaszcza w przypadku obecności łatwo hydrolizujących związków żelaza, np. wodorowęglanów. Polega ona na utlenianiu powstającego w wyniku hydrolizy Fe(OH)2 do Fe(OH)s tlenem z powietrza. Reakcja przebiega tym szybciej, im pH wody jest większe od 7, oraz im wyższa jest temperatura...

czytaj więcej >

Pluczka odzyskowa

Przy jednostopniowej płuczce odzyskowej i przy przeciętnych warunkach produkcyjnych stężenie równowagowe soli wnoszonych z płuczki poprzedzającej kąpiel waha się w granicach l—2krotnego stężenia soli w wodzie płuczącej, a przy większej liczbie stopni płukania (a więc i przy większym odzysku) 1,3— 3krotnego stężenia soli w wodzie płuczącej. Jak z tego wynika, w przypadku odzysku kąpieli dla umknięcia nadmiernego zasolenia kąpieli niezbędne jest wprowadzanie do płuczki poprzedzającej wody demineralizowanej. Podobnie jest w przypadku zanieczyszczeń pochodzących z kąpieli poprzedzającej kąpiel odzyskiwaną, w związku z czym w przypadku odzysku kąpieli konieczne jest zwiększenie kryterium płukania (tj. stopnia rozcieńczenia) w płuczce poprzedzającej kąpiel odzyskiwaną...

czytaj więcej >

Temperatura plukania

Temperatura płukania jest ustalana w zależności od rodzaju kąpieli przed lub po płukaniu. Płukanie w wodzie zimnej stosuje się po kąpielach kwaśnych, np. po trawieniu i aktywacji. Woda zimna usuwa łatwo warstewkę kwasów i jonów metali trawionych. Natomiast woda gorąca sprzyja powstawaniu na powierzchni wyrobów warstwy tlenków przeszkadzających następnie w wiązaniu metalu powłoki z metalem podłoża. Płukanie w wodzie zimnej stosuje się również w drugich i trzecich płuczkach po odtłuszczaniu i aktywacji w alkaliach, a przed kąpielą do osadzania powłoki galwanicznej, aby nie dopuścić do wysuszenia wyrobów i tworzenia na ich powierzchni tlenków. Do płukania nie należy jednak stosować zbyt zimnej wody (poniżej 16°C), gdyż zmniejsza to skuteczność płukania...

czytaj więcej >

Jakosc wody

Odpowiednia jakość wody stosowanej do płukania jest ważna zarówno ze względu na ochronę osadzanych powłok galwanicznych przed działaniem związków chemicznych, jak i ze względu na ochronę kąpieli technologicznych przed zanieczyszczeniem składnikami poprzedzających je roztworów. Powszechnie wiadomo, że woda miękka pozostawia mniej plam i osadów na powierzchni wyrobów niż woda twarda. Ma to szczególne znaczenie przy końcowym płukaniu wyrobów, poprzedzającym ich suszenie. Woda o twardości przekraczającej 5,7 mwal/l zasadniczo nie nadaje się do płukania. Często, zwłaszcza przy szybkosprawnych kąpielach pracujących na gorąco, o dużym stopniu odparowania, czystość wody do płukania nie powinna być mniejsza od czystości wody używanej do sporządzania kąpieli...

czytaj więcej >