Category Bez kategorii

Wody powierzchniowe

Są to wody rzeczne (cieki wodne), jeziorowe, wody sztucznych zbiorników oraz wody morskie. Wody powierzchniowe, a wśród nich wody rzeczne, są przez przemysł użytkowane najczęściej. Wody te są często mętne, zabarwione, zawierają wiele mikroorganizmów oraz substancji organicznych. W odróżnieniu od wód gruntowych cechuje je na ogół większa zmienność składu i cech fizykochemicznych. Stopień mineralizacji rzek zależy głównie od sposobu ich zasilania — podziemnego lub powierzchniowego — przy czym ten pierwszy sposób powoduje największy stopień mineralizacji wody. Większość rzek zalicza się do wód o małym lub średnim stopniu mineralizacji , W okresach wysokiego stanu wody rzeki o zasilaniu powierzchniowym wykazują najmniejszy stopień mineralizacji...

czytaj więcej >

Metody elektrograficzne

Specyficznymi i coraz częściej stosowanymi do badań szczelności powłok są metody elektrograficzne. Metody te polegają na podłączeniu badanej powierzchni jako anody i bezpośrednim ścisłym zetknięciu jej z przepuszczalną warstewką (np. emulsji fotograficznej) nasyconą elektrolitem z dodatkiem, lub bez dodatku, substancji wskaźnikowej. W wyniku przepływu prądu metal podłoża rozpuszcza się i tworzące się jony przechodzą do warstewki przepuszczalnej. W warstwie tej następuje reakcja chemiczna z elektrolitem oraz substancją wskaźnikową, przy czym tworzą się możliwe do zidentyfikowania indywidualne produkty reakcji. Dokonanie podziału stosowanych odmian metod elektrograficznych jest trudne z różnych względów. Zależy ono głównie od rodzaju przyjętego kryterium...

czytaj więcej >

Racjonalna gospodarka

Do zasad racjonalnej gospodarki wodnościekowej w galwanizerni należy również przestrzeganie dokładnego rozdziału ścieków na odpowiednie rodzaje, ponieważ jest to warunek skutecznego ich unieszkodliwiania. I tak na przykład do ścieków cyjankowych nie powinny w żadnym przypadku przedostawać się ścieki kwaśne lub związki Cr(VI), np. — jak to się czasem zdarza — z pasywacji chromianowej powłok cynkowych lub kadmowych. Ścieki kwaśne stwarzają bowiem niebezpieczeństwo wydzielania trującego dla środowiska cyjanowodoru, obecność zaś chromu powoduje trudności przy usuwaniu go podczas unieszkodliwiania cyjanków...

czytaj więcej >

Usługi brukarskie są codziennością

Usługi brukarskie są zamawiane i realizowane w całej Polsce. Takich usług bynajmniej nie brakuje, a klienci chętnie z nich korzystają. To usługi ważne, wysokiej klasy i na pewno nieodzowne. Bruk musi znaleźć się na ulicach, w domach i ogrodach. To na pewno znakomite rozwiązanie dla niejednej osoby. Brukowanie dróg oraz ulic jest istotne, bo muszą one być efektownie wykończone tak, aby klienci byli z nich zadowoleni i nie mieli podstaw do reklamacji. Dzisiaj klienci chcieliby zadbać o usługi najwyższej klasy. Ulice są piękne i na pewno potrzebna jest na nich kostka wysokiej klasy. To najważniejsza sprawa dla klientów. Dzisiaj bez usług brukarskich wiele osób nie przetrwa, a ich jakość musi być nieustannie podnoszona. Im więcej usług, tym lepiej dla klientów...

czytaj więcej >

Pehametry

Dla galwanizerni produkowane są specjalne przenośne pehametry, których część z elektrodami może być zanurzona w roztworze, a wartość pH odczytuje się bezpośrednio na skali. Sposób użytkowania pehametru podany jest zwykle w instrukcji obsługi przyrządu. Należy jedynie przypomnieć, że przy korzystaniu z pehametrów należy zwrócić uwagę na ich cechowanie przy użyciu roztworów buforowych o znanym pH. Zbyt rzadkie cechowanie przyrządów lub też korzystanie z roztworów buforowych o wątpliwej wartości pH może być przyczyną złej konserwacji kąpieli. Należy również pamiętać, że szklane elektrody ulegają starzeniu, a ich czułość na zmiany pH maleje. Poza tym niezbędne jest okresowe sprawdzanie potencjału elektrody odniesienia, którą najczęściej jest elektroda kalomelową...

czytaj więcej >

Oznaczanie twardosci

Najczęściej twardość powłok oznacza się przez wgniatanie w badaną powierzchnię wgłębnika wykonanego z odpowiedniego materiału. Stosunek nacisku przy wgniataniu do wielkości powstałej powierzchni wgniotu jest miarą twardości badanego metalu. Najczęściej do pomiaru twardości stosowane są metody Brinnella, Rockwella, Yickersa oraz Knoopa. Metody pomiaru twardości nie nadają się do badania twardości powłok galwanicznych, gdyż powstające w wyniku badania wgnioty mogą być wielokrotnie większe niż grubość samej powłoki i sięgać aż do metalu podłoża. W ten sposób zamiast określenia twardości powłoki otrzymuje się raczej wartości odpowiadające twardości metalu podłoża. Dla uzyskania miarodajnych wyników pomiaru twardości głębokość wgniotu może wynosić tylko ułamek grubości powłoki...

czytaj więcej >

Filtrowanie

Wady powłok galwanicznych w znacznej części mogą być spowodowane zanieczyszczeniami kąpieli. Szczególne wymagania zachowania dużej czystości kąpieli dotyczą technologii szybkosprawnych, a przede wszystkim technologii osadzania powłok z połyskiem. Większość nowoczesnych kąpieli jest w czasie przebiegu procesu mieszana i to przede wszystkim sprężonym powietrzem. Ruch cieczy powoduje przenoszenie drobnych zanieczyszczeń do pokrywanych powierzchni. Przy dużych szybkościach osadzania powłok zanieczyszczenia te wbudowywane są w powłokę galwaniczną i stają się przyczyną chropowatości, pittingu i innych wad...

czytaj więcej >

Wytracenie metali

Na efekt wytrącania metali ze ścieków wpływa ponadto cały szereg innych czynników, jak skład i stężenie ścieków, rodzaj reagenta użytego do neutralizacji, czas reakcji, obecność różnych anionów, sposób dodawania reagenta, sposób i szybkość mieszania itp. Dlatego też w praktyce efekt wytrącania wodorotlenków metali, wyrażany pozostałą ilością metalu w ściekach oczyszczonych, najczęściej nie pokrywa się z wartościami wynikającymi z ich iloczynów rozpuszczalności, ani też nie odpowiada zakresom pH określonym dla roztworów czystych, zawierających pojedyncze metale. Jak widać, optymalny zakres pH jest trudny do ustalenia i w zależności od rodzaju metali występujących w ściekach może wahać się od 7,5 do ponad 10...

czytaj więcej >

Zawiesiny

Woda używana w galwanizerniach nie powinna zawierać zawiesin więcej niż 10 mg/l. Zawiesiny są pochodzenia mineralnego bądź organicznego lub hydrobiologicznego. Przedostając się do kąpieli galwanicznych mogą wbudowywać się w powłoki, powodując ich kruchość, porowatość, szorstkość i inne wady. Większość zawiesin mineralnych rozpuszcza się w kąpielach kwaśnych i nie wywołuje już wtedy większych zakłóceń w ich pracy mogą jednak ulegać koagulacji i flokulacji pod wpływem jonów znajdujących się w kąpieli. Zawiesiny organiczne są to mikroorganizmy i związki humusowe. Szczególnie szkodliwe są mikroorganizmy, które mogą rozwijać się dalej w kąpielach kwaśnych zawierających kwas cytrynowy, winowy, octowy lub żelatynę...

czytaj więcej >

Zloto i srebro

Złoto i srebro obecne w ściekach w postaci cyjankowych jonów zespolonych odzyskuje się przy użyciu silnie zasadowych amonitów. Można osiągnąć w ten sposób sorpcję złota w ilości ok. 20 g/l złoża. Jedyną praktyczną metodą dalszego odzysku złota jest spalenie jonitu. Zastosowanie odpowiednich anionitów słabo zasadowych umożliwia ich regenerację roztworem NaOH zawierającym cyjanki. Robocze pojemności tych anionitów wynoszą ok. 130 g Au i ok. 75 g Ag/l złoża. W nowej metodzie ECOTEC, wykorzystywanej przede wszystkim po chromowaniu i niklowaniu, zastosowano bardzo „krótkie” złoża kationitowe i amonitowe w niskich kolumnach i bardzo szybkie, następujące po sobie cykle sorpcjaregeneracja...

czytaj więcej >